สัมภาษณ์เจาะลึก นายกธรรมศาสตร์ สโมสร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนแรก!!
หน่วยงานใหม่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ขอทราบประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานโดยสังเขป
               ผมเรียนนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จบแล้วทำงานภาคเอกชนหาประสบการณ์อยู่หลายแห่ง เมื่อมีโอกาสก็มาสอบเป็นอาจารย์ตามที่ตั้งใจไว้ ได้มีโอกาสทำงานบริหารในหลากหลายหน้าที่ อาทิ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา คณบดีคณะนิติศาสตร์ รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์ เป็นต้น
               ในด้านการศึกษา นอกจากสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) และเนติบัณฑิตไทยแล้ว สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน ปริญญาเอก (King’s College) มหาวิทยาลัยลอนดอน
               หลังจากว่างเว้นหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ก็ได้ทำงานในฐานะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สอนหนังสือทั้งปริญญาตรี-โท รวมประมาณ 4 วิชาเต็มต่อปี และทำงานวิชาการ นอกจากนี้ได้รับเชิญไปช่วยราชการภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฝ่ายกฎหมายของป.ป.ช. ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่อง CG ของ CAT Telecom เป็นต้น ในอีกด้านหนึ่งก็ช่วยงานเด็กและผู้ด้อยโอกาสในฐานะรองประธานมูลนิธิ Pearl S Buck (ประเทศไทย)
ธรรมศาสตร์สโมสร เป็นมาอย่างไร ? ตั้งขึ้นเมื่อไหร่?
 
           ความจริง สโมสรธรรมศาสตร์มีมานานแล้ว แต่ได้เลิกไป และมหาวิทยาลัยเพิ่งได้รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ โดยออกเป็นระเบียบจัดตั้งธรรมศาสตร์สโมสรขึ้นในปี 2551 และให้มีการเลือกตั้งนายกธรรมศาสตร์สโมสรโดยตรง เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยผมได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่นายกธรรมศาสตร์สโมสรคนแรก
 
ธรรมศาสตร์สโมสรจะทำงานอะไรบ้าง ? มีวิสัยทัศน์อย่างไร ?
           “สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเราต้องทำงานทุกงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนา เจริญเติบโตของธรรมศาสตร์”
           แต่สโมสรธรรมศาสตร์ไม่ใช่คณะ สำนัก สถาบัน เราจึงไม่ได้มีหน้าที่มาสอนหนังสือ ไม่ได้มีหน้าที่มาทำวิจัย จากการศึกษาระเบียบสโมสร และการศึกษาจากสโมสรมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เราสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากและหลากหลาย
           ผมกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “บุคคลากรเข้มแข็งคือธรรมศาสตร์เข้มแข็ง” (Healthy staff : healthy Thammasat) เราจะมาทำหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลของม.ธ.ให้เข้มแข็ง
           ธรรมศาสตร์ทุกวันนี้เดินไปข้างหน้าได้ มีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ มิใช่ลำพังแต่เพราะผู้บริหาร แต่เป็นเพราะบุคลากรทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ของตน เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ฟันเฟือง สายพาน น็อต ทุกตัวได้ทำงานสอดประสานกันอย่างดี มีประสิทธิภาพอันทำให้ธรรมศาสตร์เจริญพัฒนา ลองนึกดูว่า ถ้าสายพานเก่า ขาด น็อตหลวม เครื่องจักรโดยรวมย่อมทำงานดีไปไม่ได้
           พวกเราจะมาช่วยกัน สนับสนุน ส่งเสริมให้ชาวธรรมศาสตร์สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งกายและใจ เพิ่มพูนทั้งประสบการณ์และความรู้ มีวิถีชีวิตที่อยู่ในศีลในธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสุขในการทำงานในธรรมศาสตร์ มีทั้งสาระและความสุข ดำเนินชีวิตตามรอยพระราชดำริ ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้ทันโลกาภิวัตน์แต่ก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษาและธำรงศิลปวัฒนธรรมไทย และเราจะเข้มแข็งไม่เฉพาะแต่ส่วนตัวแต่ยังรวมถึงครอบครัวด้วย ผมเชื่อมั่นว่าถ้าส่วนตัวดี ครอบครัวดี บรรยากาศในที่ทำงานดี พวกเราก็จะสามารถทุ่มเททำงานให้กับมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของเราได้อย่างดี และนั่นคือธรรมศาสตร์เจริญพัฒนาเป็นที่ยอมรับศรัทธาของประชาชน
           เราจะเน้น พัฒนาด้านความรู้ ด้านสาระให้แก่บุคคลากร เพื่อให้เขาใช้ความรู้นั้น พัฒนาตนเอง และจะเน้นความรู้ที่เขาเอาไปใช้ได้ในชีวิตการทำงาน ชีวิตประจำวัน กิจกรรม และงานต่างๆ จะเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม โดยใช้หลักธรรมคำสอนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จะนำไปสู่ความสุข ความดี และคุณภาพของบุคลากร และธรรมศาสตร์ในท้ายที่สุด
 
ฟังดูน่าตื่นเต้น น่าสนใจมาก สโมสรจะมีกิจกรรมหรือโครงการอะไรเป็นพิเศษอีกหรือไม่
           ความจริงมีหลากหลายมาก ผมมีนโยบายที่ส่งเสริมกีฬาบุคลากรด้วย โดยจะจัดตั้งชมรมกีฬาบุคลากร สังกัดธรรมศาสตร์สโมสร โดยเริ่มต้นที่ชนิดกีฬาที่มีความพร้อมก่อน เราจะทำให้ชมรมกีฬามีสถานะอย่างเป็นทางการ มีข้อบังคับรองรับ มีทรัพยากรเพียงพอที่จะเล่นกีฬา ออกกำลังอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่า “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ” นอกจากนี้กีฬา ยังนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยในอีกด้านหนึ่งด้วย และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย โดยการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมต้องได้รับ สาระ ความรู้ และความบันเทิง โดยกิจกรรมที่จะมีขึ้นในเร็วนี้ คือ 1.) กิจกรรมทอดผ้าป่า ณ วัดกระบี่น้อย จ.กระบี่ ในวันที่ 31 มี.ค. – 3 เม.ย. 2553 เพื่อปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติธรรม จัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่ ห้องสภาอาจารย์ ตึกโดม ชั้น 2 ในวัน เวลาราชการ อีกทั้งยังพาผู้ร่วมกิจกรรมไปทัศนศึกษา เที่ยวชม Unseen in Thailand อีกด้วย 2.) โครงการเสวนาธรรม โดยนิมนต์พระสงฆ์มาปุจฉา วิสัชนา ธรรมในหัวข้อต่างๆ 3.) พาเที่ยวชมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเรียนรู้การมีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง 4.) กิจกรรมเที่ยวชมตลาดน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวบ้าน 5.) กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด 6.) โครงการหนังสือเก่าเล่าใหม่ โดยการเชิญชวนประชาคมธรรมศาสตร์ร่วมบริจาคหนังสือให้น้องได้ใช้เรียน เช่น พี่ ป.6 บริจาคหนังสือให้น้อง ป.5 ใช้เรียนในปีถัดไป เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้ชุมชนได้ช่วยเหลือคนในชุมชนก่อนแล้วจึงแบ่งปันสู่สังคมข้างนอก 7.) กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศบ้านพี่เมืองน้องอย่างประเทศลาว รวมไปถึงผู้ที่มีกำลังทรัพย์ที่ต้องการไปเที่ยวไกลขึ้น ธรรมศาสตร์สโมสร กำหนดจัดทัศนศึกษา ณ ประเทศภูฏาน ประเทศที่ไม่ใช้ GDP เป็นตัวชี้วัดความเจริญของชาติ แต่ใช้มวลรวมความสุขของประชาชนในชาติเป็นตัวชี้วัด อีกทั้งยังมีการจัดสัมมนาในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.) สนุกกับงานวิจัย ได้ทั้งเงินและตำแหน่ง 2.) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนแบบหวังผล 3.) การขอตำแหน่ง ชำนาญการ ไม่ใช่เรื่องยากหากรู้วิธี 4.) การขอตำแหน่งวิชาการ 5.) ทำงานวิจัยและหรือเขียนบทความทางวิชาการอย่างไรให้ได้ลงตีพิมพ์วาสารนานาชาติ ซึ่งแต่ละโครงการจะมีผู้รับผิดชอบโครงการทำงานให้สำเร็จลุล่วง
 
สโมสรธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานใหม่ล่าสุดเลย การทำงานมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง?
           โดยข้อเท็จจริงธรรมศาสตร์สโมสร ณ วันนี้ ไม่มีบุคลากร ไม่มีโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ printer และไม่มีงบประมาณ เราได้รับแจ้งการส่งมอบงานจากกรรมการสโมสรชุดชั่วคราวที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยว่า มีเงินที่เหลือจากค่าสมาชิกหักค่าทำเสื้อยืด เท่ากับ 47,612 บาท
           พิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าว ธรรมศาสตร์สโมสรจึงเริ่มงานด้วยความลำบากพอสมควร แต่พวกเรามองเชิงบวกและเป็นสิ่งท้าทายความสามารถ และได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคลุล่วงไประดับหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ เราจะขอมหาวิทยาลัย ซึ่งเห็นความสำคัญความจำเป็นของการมีธรรมศาสตร์สโมสร และเป็นผู้ที่ได้จัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาพิจารณาให้กำลังคนแก่เรา อุปกรณ์สำนักงานพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับผม ... การเริ่มต้นทำงานใหม่ๆ ย่อมมีความยากลำบากอยู่เป็นปรกติ แต่ผมมั่นใจว่า เราจะสร้างสรรค์กิจกรรม โครงการดี ๆ เพื่อนำบุคลากรธรรมศาสตร์ไปยังจุดหมายที่เราตั้งไว้ได้
 
ขณะนี้ สโมสรบุคลากรธรรมศาสตร์ทำอะไรอยู่?
           เรากำลังทำหลายเรื่องไปพร้อม ๆ กัน เราอยู่ระหว่างจัดวาง แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ตลอดทั้งปี ในขณะเดียวกันในระหว่างนี้เราก็ได้แก้ไขปัญหาเรื่อง คน เงิน สถานที่ จัดโครงการระดมทุนเพื่อใช้ทำงาน กำลังศึกษาเพื่อแก้ไขระเบียบว่าด้วยสโมสรธรรมศาสตร์ที่กำหนดอัตราค่าสมาชิกสูงเกินไป ขยายกำหนดเวลาการเริ่มต้นนับอายุสมาชิก กำลังวางระบบ e-office ออกแบบและสร้าง website ของธรรมศาสตร์สโมสร งานทุกด้านกำลังเดินไปพร้อม ๆ กัน
 
ในฐานะนายกธรรมศาสตร์สโมสรได้ทำงานอะไรเป็นงานแรก
           ผมได้เริ่มต้นงานแรกในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ด้วยการนำกรรมการ ที่ปรึกษาและบุคลากรไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 
ท่านนายกธรรมศาสตร์สโมสร จะฝากอะไรถึงบุคลากรธรรมศาสตร์บ้าง
           สิ่งที่เราต้องการเพิ่มเติมคือ ความเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกและชาวธรรมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ธรรมศาสตร์สโมสร ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความสมบูรณ์ ด้วยความมั่นคงสมดังเจตนารมณ์ของการก่อตั้งหน่วยงานแห่งนี้ สมาชิกและชาวธรรมศาสตร์ที่สนใจโปรดติดตามและติดต่อกับธรรมศาสตร์สโมสรได้ที่ website : www.TUclub.tu.ac.th